080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Strokovno pripravljena izjava o varnosti z oceno tveganja

Na podlagi 17. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1) (Uradni list RS št.: 43/2011) je vsak delodajalec (velika, majhna, srednja podjetja in ustanove ter samostojni podjetniki) zavezan, da je za vsako delovno mesto urejena izjava o varnosti z oceno tveganja. Pri tem pa se žal pogosto dogaja, da delodajalci razumejo zakon po svoje in je za vsako delovno mesto urejena le ocena tveganja. A razumeti je treba, da je ocena tveganja le del izjave o varnosti z oceno tveganja, ki mora vključevati še nekaj dodatnih določil.

Kaj se zgodi, če izjava o varnosti in ocena tveganja nista urejeni?

 • Delodajalec, ki ne zagotovi varnega in zdravega delovnega okolja, se mu dolgoročno poveča število poškodb pri delu ter odsotnosti z dela.
 • ZPIZ lahko od podjetja zahteva stroške zdravljenja in bolniškega nadomestila za zaposlenega, če tega dokumenta nimate ustrezno izdelanega, v kolikor se je vaš zaposleni poškodoval na delovnem mestu.
 • Podjetje ima ob neupoštevanju teh ukrepov izdatno višje stroške dela; po raziskavah sodeč vsak evro, ki je namenjen promociji zdravja na delovnem mestu in zagotavljanju varnosti, prinaša podjetju donos v višini od 2,5 do 4,8 evra.
 • V podjetju je slabša organizacijska klima, pri čemer se zmanjšuje produktivnost delavcev.
 • Zaposleni v organizaciji nimajo možnosti krepiti telesnega in duševnega zdravja, kar posledično vpliva na zmanjšano motiviranost za delo, ustvarjalnost pri delu ter ne nazadnje tudi pripadnost podjetju.
 • Nesreča nikoli ne počiva, prav tako tudi inšpektorji dela ne, ki redno opravljajo nadzore nad izvajanjem zakona in predpisov. Zakon za tovrstne prekrške določa kazni, ki se za delodajalce gibljejo od 2.000 do 40.000 €, za s.p. pa od 500 do 10.000 evrov.

Cena: od 120 € + DDV (odvisno od dejavnosti in obsega - cena je za eno delovno mesto. Za dve delovni mesti je cena 180 €, za vsako naslednje pa dodatnih 50 €)


Ocena tveganja in izjava o varnosti se pri nas pripravi strokovno


Zakaj za izdelavo ocene tveganja izbrati nas?

Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • strokovna usposobljenost z dolgoletnimi izkušnjami,
 • imamo zadovoljne stranke, s katerimi sodelujemo vrsto let,
 • smo ažurni, ustrežljivi, prijazni in vedno dosegljivi,
 • prilagodimo se vašim zahtevam in potrebam,
 • ocena tveganja bo takoj izdelana,
 • spremembe pri nas narejene ocene tveganja obračunamo glede na opravljene ure,
 • smo cenovno ugodni.

Cena: od 120 € + DDV (odvisno od dejavnosti in obsega - cena je za eno delovno mesto. Za dve delovni mesti je cena 180 €, za vsako naslednje pa dodatnih 50 €)

Kontaktirajte nas


Ocenitev delovnega mesta na domu na podlagi izpolnjenega dokumenta s strani zaposlenega delavcaV primeru izdelave strokovne ocene delovnega mesta na podlagi ocenitve izpolnjenega obrazca s strani zaposlenega vam posredujemo vprašalnik za delo na domu. Izpolnjeni vprašalnik ovrednotimo in izdamo strokovno mnenje za ceno 45 € +DDV na delovno mesto.
Pogoj za to storitev je Izdelava Navodila za delo na delovnem mestu za delo z računalnikom, ki ga izdelamo za ceno 50 € + DDV (en navodilo za vsa delovna mesta na domu v vašem podjetju)


Kaj je izjava o varnosti z oceno tveganja?


Izjava o varnosti z oceno tveganja, ki je sestavni del te izjave, je listina, ki jo podpiše delodajalec in s tem pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Ukrepi se navezujejo na ustrezno preprečevanje nevarnosti in tveganj pri delu, obveščanje in usposabljanje zaposlenih z dajanjem sprotnih navodil, izvajanje organiziranosti ter zagotavljanje vseh potrebnih materialnih sredstev v te namene. Hkrati je delodajalec zavezan k temu, da dokument objavi in ga posreduje oziroma da v vpogled in izvajanje delavcem ter delavskim predstavnikom.

 

Kdo lahko izjavo izdela?


Varnostna opremaIzjavo o varnosti z oceno tveganja lahko delodajalec izdela sam oziroma zaposli delavca, ki ima opravljen strokovni izpit, ali pa najame storitve zunanje strokovne službe, ki ima dovoljenje za delo po ZVZD-1. V vsakem primeru mora imeti subjekt za izdelavo torej dovoljenje za delo po ZVZD-1.

V podjetju Projekt Varnost izpolnjujemo vse pogoje za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu ter imamo pridobljeno dovoljenje za delo.


Kaj izjava o varnosti z oceno tveganja vsebuje?


1. Pisno oceno tveganj, katerim so ali bi lahko bili delavci izpostavljeni pri delu:
 • prepoznavanje oz. odkrivanje nevarnosti.
 • kateri od zaposlenih bi lahko bil izpostavljen prepoznani nevarnosti
 • ocena tveganja, v kateri se upošteva tudi verjetnost za nastanek nezgod pri delu, opredeliti je treba tudi poklicne bolezni in resnost posledice bolezni
 • odločiti se je treba, ali je tveganje sprejemljivo
 • na koncu se je treba odločiti o ukrepih, s katerimi se zmanjša nesprejemljivo tveganje
2. Ocena tveganja se mora dopolnit oz. popraviti vsakič, ko:
 • trenutni preventivni ukrepi varovanja niso več ustrezni oz. zadostni
 • pride do spremembe podatkov, na podlagi katerih se je izvedlo ocenjevanje
 • ko se pojavi možnost in način, da se ocenjevanje izpopolni oz. dopolni.
3. Po tem, ko je bilo izvedeno natančno ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu, se izdela in sprejme izjava o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, pri tem pa izjava vsebuje:
 • načrt, kako se bodo predpisane zahteve in ukrepi izvajali
 • načrt in postopke kako se bodo ukrepi izvedli v primeru direktne nevarnosti
 • določitev obveznosti in odgovornosti vseh odgovornih oseb pri delodajalcu ter tudi delavcev, da se bo zagotavljala varnost in zdravje pri delu.
4. Določiti je treba v izjavi o varnosti z oceno tveganja tudi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za posamezno delovno mesto v delovnem procesu, oz. zahteve za uporabo posameznega delovnega sredstva, ki temeljijo na strokovni oceni izvajalca medicine dela.

5. Na zadnje v izjavi o varnosti pa je zapisnik o posvetovanju z delavci oz. njihovimi predstavnimi.

Kaj je ocena tveganja?


Varno deloOcena tveganja je namenjen temu, da podjetje izvaja preventivne ukrepe na področju varnosti in zdravja pri delu. Postopek ocenjevanja tveganja izvedemo v več korakih, pri čemer na podlagi prepoznavanja nevarnosti in ogroženih oseb na delovnem mestu ovrednotimo tveganja in jih prednostno razvrstimo glede na resnost, verjetnost in resnost škode. Temu sledi opredelitev načrta za izvajanje preventivnih in varnostnih ukrepov za odpravljanje in obvladovanje tveganj.

Pri izdelavi dokumenta z oceno tveganja je zatorej pomembno odkrivanje in identifikacija nevarnosti, ki se lahko razlikuje glede na izvor, kot je na primer električna in mehanska nevarnost, toplotna nevarnost , ter nevarnost nevarnih snovi, ter glede na naravo nastanka morebitne škode, kot je na primer nevarnost ureznin, zmečkanin, zastrupitev, požarov in drugo. Pri opredelitvi delovnih mest, ki so izpostavljena tveganju, ugotavljamo, kateri delavci so najbolj izpostavljeni določenim nevarnostim, kolikšna je verjetnost nastanka nezgod pri delu ter poklicnih bolezni ter kako resne so lahko te nezgode.

Kontaktirajte nas


Kako poskrbeti, da bodo delavci vedno varni?


Izdelana izjava o varnosti z oceno tveganja ni namenjena temu, da se s podpisom listine le zadosti zakonskim normam v izogib kaznim. Pri tem je namreč najbolj pomembna implementacija ukrepov, ki temeljijo na oceni tveganja. Le tako lahko podjetje zagotovi, da delavci ne zbolijo ali se poškodujejo pri izvajanju del na delovnem mestu. S prepoznanimi tveganji in izvajanji varnostnih ukrepov se izdatno zmanjšujejo ali celo odstranijo vsa tveganja, ki so povezana z nastankom škode in poškodb pri delu.

varnostZa zagotovitev varnega in zdravega delovnega okolja mora delodajalec najeti tako strokovno službo za varnost in zdravje pri delu kot izvajalca medicine dela, ki strokovno oceni zdravstvena tveganja za opravljanje dela na določenem delovnem mestu ter določi posebne zdravstvene zahteve. Oba strokovnjaka uporabljata standardizirane meritve ter po končanih meritvah, preskusih in podani oceni tudi svetujeta delodajalcu o konkretnih načinih in ukrepih, ki so potrebni za odpravo tveganj in zaščito zdravja delavcev. Hkrati je pomembno, da delodajalec upošteva tudi napotitve delavcev na obdobne zdravstvene preglede ter izvajanja usposabljanj za varno delo.


Revidiranje ocene tveganja


Izjavo o varnosti z oceno tveganja mora delodajalec ustrezno dopolnjevati oziroma revidirati ob vsaki novi nevarnosti ter spremembi ravni tveganja. Skrb za ažurnost in aktualnost ocene tveganja je potrebna v primerih, ko obstoječi preventivni ukrepi ne zadostujejo oziroma niso več ustrezni. Če poprejšnja izjava o varnosti z oceno tveganja ne vsebuje podatkov, ki so sedaj aktualni, tedaj je potrebno oceno revidirati oziroma dopolniti in popraviti podatke.