080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Pregled delovnega mesta na domu

• Pregled in ocena delovnega mesta na domu na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD – 1 (Ur. list RS št. 43/2011)
Cena za Izdelavo strokovnega mnenja o ustreznosti z izdelavo zapisnika za vsako delovno mesto vašega zaposlenega, ki opravlja delo na svojem domu.

št. ocenjevanih delovnih mest 1 2 3
cena: 110 € 200 € 290 €


Vsako nadaljnjo ocenjevano delovno mesto zaračunamo 90 € + DDV
V primeru oddaljenosti več kot 30 km obračunavamo potovalne ure in kilometrino objavljena na Ceniku na spletni strani..
V kolikor zaposleni ob dogovorjenem termine ne omogoči pregleda delovnega mesta na domu, se pregled zaračuna po ponujeni ceni za Pregled delovnega mesta na domu.

Ocenitev delovnega mesta na domu na podlagi izpolnjenega dokumenta s strani zaposlenega delavca
V primeru izdelave strokovne ocene delovnega mesta na podlagi ocenitve izpolnjenega obrazca s strani zaposlenega vam posredujemo vprašalnik za delo na domu. Izpolnjeni vprašalnik ovrednotimo in izdamo strokovno mnenje za ceno 45 € +DDV na delovno mesto.
Pogoj za to storitev je Izdelava Navodila za delo na delovnem mestu za delo z računalnikom, ki ga izdelamo za ceno 50 € + DDV (en navodilo za vsa delovna mesta na domu v vašem podjetju)