080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas


Požarna varnost


Požarna varnost je urejena z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) in zavezuje vse, tako pravne kot tudi fizične osebe. S tem zakonom se ureja zelo široko področje ravnanja, ima pa za ohranjanje zdravja in življenja ljudi izredno velik pomen.

Kaj se zgodi, če požarna varnost ni urejena?

 • Življenja ter zdravje ljudi in živali ni zavarovana
 • Premoženje ljudi ni zavarovano
 • Okolje ni zavarovano pred požarom in eksplozijami
 • Obstaja dodatno tveganje, da podjetje v požaru izgubi vse, kar ustavi delovni proces in prihodke
 • Zavarovalnica ne izplača zavarovalne premije, saj niso bile izpolnjene vse zakonske obveznosti
 • Subjektu grozi globa od 300 do 20.000 evrov, višina globe pa je odvisna od vrste prekrška in naslovnika kazni

Se vam res splača tvegati vse ob nizkem strošku ureditve požarne varnosti?


Cena: od 120€ + DDV naprej

 

Kontaktirajte nas

 

 

Požarna varnost je pri nas pripravljena strokovno


Zakaj za izdelavo izbrati nas? 

 • Naši strokovno podkovani zaposleni imajo dolgoletne izkušnje in izvedenske kompetence 
 • Opravljamo storitve pooblaščene osebe za požarno varnost; tudi za objekte z visoko požarno obremenitvijo
 • Za vas izpolnimo vse zakonske obveznosti, ki jih vaš objekt potrebuje
 • Prizadevamo si za trajno sodelovanje; zaupa nam že več kot 800 podjetij
 • Smo ustrežljivi, ažurni, prijazni in vedno dosegljivi
 • Storitve opravljamo za ugodno ceno

Cena: od 120€ + DDV naprej


Kaj požarna varnost obsega in kakšen je namen


Celoten sistem vključuje organizacijo, načrtovanje, izvedbo, nadziranje in financiranje dejavnosti ter vseh zakonsko določenih požarnovarnostnih ukrepov. V sistemu so opredeljeni vsi cilji izvajanih dejavnosti in ukrepi, ki zajemajo varovanje premoženja, ljudi, živali in okolja pred eksplozijami in požarom.

Namen vzpostavitve preventivnih ukrepov je v preprečevanju nastanka požara. Požarna varnost zajema tudi ukrepe v primeru nastanka požara, kot je hitra in varna pogasitev oziroma evakuacija. Opredeljeni so tudi ukrepi v primerih razširitve požara, ki zajemajo učinkovito in ažurno posredovanje gasilskih in drugih služb.
 


Požarna varnost v stavbah


Lastniki oz. uporabniki stanovanjskih objektov, razen eno in dvostanovanjskih stavb, in lastniki oz. uporabniki industrijskih in poslovnih objektov imajo zakonsko obvezo, da izpolnijo minimalne zahteve za izvajanje požarnovarnostnih ukrepov na način, da izdelajo požarni red.

 
Požarna varnost v stavbah je namenjena varovanju ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijami ter zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Zato morajo subjekti iz prejšnjega odstavka izdelati požarni red in požarni načrt ter načrt evakuacije v skladu z določili Pravilnika o požarnem redu.
 

Odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom


Lastnik ali uporabnik za izvajanje požarnovarnostnih ukrepov pooblasti odgovorno osebo, ki je lahko fizična ali pravna oseba, samostojni podjetnik ali pa posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. Pri tem ni nujno, da je odgovorna fizična oseba tudi zaposlena pri lastniku ali uporabniku. V večstanovanjskih stavbah se lahko za izvajanje požarnovarnostnih ukrepov pooblasti tudi upravnika.

Pri določanju odgovorne osebe je pomembno, da je le-ta ustrezno strokovno usposobljena in pooblaščena iz strani ministrstva, ki osebi tudi izda dovoljenje za delo. V podjetju Projekt Varnost izpolnjujemo vse zakonske pogoje za izvajanje ukrepov v zvezi s požarno varnostjo, zato smo iz strani ministrstva pooblaščeni za delo.
 

Kontaktirajte nas


Kako mora za požarno varnost poskrbeti delodajalec?


V sklopu izvajanja požarnovarnostnih ukrepov ima delodajalec naslednje dolžnosti:

1. Izvajanje organizacijskih ukrepov, med katere spadajo:

 • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom: vsi zaposleni morajo biti ustrezno usposobljeni ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, začetku opravljanja drugega dela ter ob spremembi ali uvajanju nove tehnologije in nove delovne opreme. Pri usposabljanju pa se morajo upoštevati posebnosti delovnega mesta ter spremenjene in nove požarne nevarnosti.
 • Izdelava požarnih redov: požarni red mora vsebovati organizacijo in ukrepe za požarno varnost, ki jih zahtevajo bivalne in delovne razmere, ter načine in kontrolo nad izvajanji teh ukrepov. Listina vsebuje tudi navodila za ravnanje v primeru požara in načine usposabljanj.
 • Izvajanje požarnovarnostnih ukrepov, med katere spada tudi izbira in pravilna  namestitev gasilnih aparatov

2. Izvajanje ustreznih tehničnih ukrepov, kar je odvisno od vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Požarna varnost z ukrepi v tem delu obsega:
 • Pregled in preizkus vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
 • Pregled hidrantnega omrežja