080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Cenik


VRSTA STORITVE CENA (v €)    brez DDV CENA (v €)       z DDV
Meritve toplotnih razmer s preračunom (mikroklima) – temperatura, relativna vlažnost zraka, hitrost gibanja zraka    
Cena za eno merilno mesto 15,00 18,30
Izdelava zapisnika s poročilom do 10 merilnih mest 110 134,2
Meritve prezračevanja    
Cena za merilno mesto (rešetka, ventilator,..) 12,00 14,64
Izdelava zapisnika s poročilom do 10 merilnih mest 150,00 183,00
Izdelava zapisnika s poročilom nad 10 merilnih mest 190,00 231,80
Meritve osvetljenosti na delovnem mestu    
Cena za merilno mesto 15,00 18,30
Izdelava zapisnika s poročilom do 10 merilnih mest 110,00 134,20
Meritve hrupa na delovnih mestih    
Cena za merilno mesto (do 5 merilnih mest) 30,00 36,60
Izdelava zapisnika s poročilom do 10 merilnih mest 130,00 158,60
Pregled delovne opreme    
Manjša delovna oprema (vrtalni, brusilni stroji,…) 29,00 35,38
Dvižna vrata 31,00 37,82
Dvigala za dvigovanje vozil 31,00 37,82
Večja delovna oprema (obdelovalni stroji,….) 39,00 47,58
Viličarji 49,00 59,78
TGM 70,00 85,40
Manjše lakirnice 90,00 109,80
Lakirne linije 200,00 244,10
Hidravlično kamionsko dvigalo 150,00 183,00
Konzolna dvigala 150,00 183,00
Mostna dvigala - prvi pregled 200,00 244,00
Mostna dvigala - periodični pregled 150,00 183,00
Kontrolna knjiga 35,00 42,70
Matična knjiga 35,00 42,70
Kontrolni pregled delovne opreme (po odpravljenih pomanjkljivostih): do 40 % cene pregleda    
Izdelava zapisnika s poročilom ali mnenjem do 10 pregledanih strojev 60,00 73,20
Izdelava zapisnika s poročilom ali mnenjem nad 10 pregledanih strojev 50,00 61,00
Izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti    
Cena za prvo delovno mesto pri delodajalcu 120,00 146,40
Cena za drugo delovno mesto pri delodajalcu 60,00 73,20
Cena za vsako naslednje ocenjevano delovno mesto 50,00 61,00
Cena za revizijo: po opravljenem času na uro 70,00 85,40
Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev iz varnosti pri delu in varstva pred požarom    
Cena za usposabljanje posameznika 32,00 39,04
Program usposabljanja 50,00 61,00
Pripravljanje in izvajanje usp. delavcev za odg. osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije    
Cena za usposabljanje posameznika 50,00 61,00
Program usposabljanja 50,00 61,00
Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za upravljavca dvižne ploščadi    
Cena za usposabljanje posameznika 100,00 122,00
Program usposabljanja 50,00 61,00
Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za upravljavca viličarja    
Cena za usposabljanje posameznika 100,00 122,00
Program usposabljanja 50,00 61,00
Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za upravljavca težke gradbene mehanizacije    
Cena za usposabljanje posameznika 150,00 183,00
Program usposabljanja 50,00 61,00
Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za upravljavca kamionskega hidravličnega dvigala    
Cena za usposabljanje posameznika 150,00 183,00
Program usposabljanja 50,00 61,00
Najem dvigala 40,00 48,80
Pripravljanje in izvajanje usposabljanja za upravljavca idustrijskega dvigala vodenega s tal    
Cena za usposabljanje posameznika 150,00 183,00
Program usposabljanja 50,00 61,00
Izračun ocene požarne ogroženosti v ceni Požarnega reda    
Izdelava požarnega reda s prilogami od 180,00  
Izdelava požarnega načrta (ena etaža) od 100,00  
Izdelava načrta evakuacije (ena etaža) od 75,00  
Načrt gopodarjenja z odpadki od 200,00  
Poslovnik za obratovanje čistilne naprave in obratovalni dnevnik od 200,00  
Cena režijske ure strokovnega delavca 50,00 61,00
Kontrola alkoholiziranosti na delovnem mestu    
Izdelava pravilnika o postopku ugotavljanja prisotnosti alkohola pri zaposlenih 180,00 219,60
Preverjanje prve osebe na delovnem mestu 180,00 219,60
Preverjanje vsake dodatne osebe ob istem obisku 50,00 61,00
Varnostni načrt za gradbišče: cena je odvisna od zahtevnosti projekta    
Pregled pravilne postavitve gradbenega odra (odvisno od površine) najmanj 190,00 231,8
Dogovor o zaračunavanju potnih stroškov    
Za razdalje do 30 km v primeru, ko je znesek storitve nižji od 40 € se zaračunava potne stroške v vrednosti; 20,00 24,40
Za razdalje nad 30 km se poleg kilometrine obračuna potovalna ura 70,00 85,40
Naloge strokovnega delavca na invalidski komisiji 70,00 85,40
Program promocije zdravja na delovnem mestu 80,00 97,60
Ponatis zapisnika in potrdila o usposabljanju. 15,00 18,30
Izdelava prve ponudbe brezplačno (razen, če gre za ponudbo na obrazcu, ki ga predloži naročnik). Izdelava naslednje ponudbe za naročnika pri katerem nismo bili izbrani 70,00 85,40
Cene veljajo ob predpostavki, da je valuta 8 dni. V primeru valute do 30 dni, so cene višje za 2 %. V primeru valut nad 30 in do največ 90 dni pa 5 %. Za zamude pri plačilih zaračunavamo zakonsko predpisane zamudne obresti.