080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Strokovno pripravljen požarni red

Kdaj potrebujemo požarni red?


Na podlagi šestega odstavka 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo  9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) je določeno, da morajo lastniki oz. uporabniki stanovanjskih objektov ter lastniki oz. uporabniki poslovnih oz. industrijskih objektov izdelati požarni red. Obstajajo tudi izjeme, za katere velja, da jim požarnega reda ni treba izdelati, katere so te izjeme, izveste v nadaljevanju.

Zavedati se je treba, da požarni red ni narejen samo zato, da je zadoščeno zakonu, temveč samo in izključno zato, da se prepreči nastanek požara in se izboljša požarna varnost v primeru požara.

Zavedati se je treba, da požarni red ni narejen samo zato, da je zadoščeno zakonu, temveč samo in izključno zato, da se prepreči nastanek požara in se izboljša požarna varnost v primeru požara.


Kaj se zgodi, če požarni red ni narejen?

 • Pred požarno ogroženostjo niso zavarovana življenja in zdravje delavcev ter obiskovalcev skladno s predpisi
 • Ni zavarovano premoženje lastnikov oz. uporabnikov industrijskih in poslovnih objektov
 • Zaradi uničujočih posledic požara lahko podjetje izgubi vse in tako se delovni proces popolnoma ustavi, kar vpliva na veliko izgubo prihodkov
 • Zavarovalnica zaradi neizpolnjevanja zakonskih obveznosti ne izplača zavarovalne premije
 • Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko izda globo v višini od 300 do 20.000 evrov, pri čemer je višina kazni odvisna od vrste prekrška in naslovnika

Cena: od 180 € + DDV naprej

Kontaktirajte nas
 

Požarni red pri nas pripravimo strokovno


Zakaj za izdelavo izbrati nas? 

 • strokovna podkovanost in izvedenske kompetence
 • dolgoletno uspešno poslovanje z zadovoljnimi strankami
 • prilagodimo se vašim potrebam in zahtevam
 • smo prijazni, hitri, ustrežljivi in vedno dosegljivi
 • dokumentacija, ki jo potrebujete, bo izdelana takoj
 • spremembe pri nas izdelanega požarnega reda obračunamo glede na opravljene ure
 • smo cenovno ugodni

Cena: od 180 € + DDV naprej

 

Kaj je požarni red in kaj vsebuje  Izvlecek pozarnega reda


Požarni red predstavlja osnovni dokument na področju varstva pred požarom v objektih. Z izdelano listino lastnik objektov ali najemnik prostorov opredeli organizacijo požarnega varstva z nalogami in dolžnostmi odgovornih oseb, zaposlenih oziroma stanovalcev in obiskovalcev. V skladu z delovnimi in bivalnimi razmerami so določeni preventivni in aktivni ukrepi pred požarom ter navodila za ravnanje v primeru požara.Dokumentacija na podlagi varnostnih ukrepov zato vsebuje tudi naslednje elemente:   
 • odstranjevanje gorljivih snovi iz požarno ogroženih prostorov
 • predvideno število uporabnikov glede na namembnost objekta in prostorov
 • ukrepi, ki se navezujejo na nevarnost eksplozije, gorljivih odpadkov ter vžiga električnih, plinskih in drugih naprav
 • ukrepi za hitro intervencijo in varno evakuacij
 • načini in kontrola izvajanja ukrepov z vrstami usposabljanj stanovalcev oziroma zaposlenih

Kdo mora požarni red izdelati in komu ga ni treba


Požarni red morajo po zakonu izdelati lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in industrijskih oziroma poslovnih objektov, kjer izvajajo dejavnosti z določeno standardno klasifikacijo dejavnosti, upoštevajoč tudi enotno klasifikacijo vrst objektov. Listine pa ni treba izdelati lastnikom ali uporabnikom naslednjih objektov:

Kontaktirajte nas
 • eno- in dvo-stanovanjske stavbe
 • kolesarnice, nadstreški za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javne sanitarije
 • glasbeni paviljoni
 • kapele in kulturni spomeniki
 • objekti žičnih naprav, javne telefonske govorilnice, svetilniki in druge signalizacijske stavbe
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, ki niso namenjene izvajanju registrirane dejavnosti kmetijstva, gozdarstva ali lova

Dodatne zadolžitve delodajalca


Delodajalec je zadolžen, da na ustrezne načine seznanja vse svoje zaposlene o varstvu pred požarom. Požarni red s požarnim načrtom in načrtom evakuacije mora biti izobešen na vidnem mestu.  

Dodatne zadolzitve Med zadolžitve delodajalca spadajo tudi naslednje naloge:
 • Določitev odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, če v eni izmeni na določeni lokaciji opravlja delo do 300 delavcev ali pa če mora delodajalec poleg požarnega reda izdelati še načrt evakuacije in požarni načrt, pri čemer se odgovorna oseba določi za vsako izmeno in na vsakih 200 ljudi v objektu
 • Določitev vrst in načinov usposabljanj zaposlenih, ki so odgovorni za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije
 • Delodajalec za izvajanje nalog v zvezi s požarno varnostjo priskrbi sredstva za zaščito, reševanje in pomoč, kot so na primer gasilni aparati

Obvezne priloge požarnega reda


Dokument z ukrepi za preprečevanje nastanka požara in ukrepi za izboljšanje požarne varnosti mora vsebovati določene obvezne priloge, med katerimi je tudi izvleček požarnega reda. Izvleček požarnega reda vsebuje podatke o organizaciji in ukrepih varstva pred požarom ter navodila za ravnanje v primeru požara. Med obveznimi prilogami osnovnega dokumenta so tudi: 

 • Navodila za posameznike (začasni ali stalni stanovalci ter občasni izvajalci storitvenih dejavnosti)
 • Evidenčni listi o rednem vzdrževanju, pregledih in preizkusih opreme in sredstev za varstvo pred požarom
 • Evidenčni listi o usposabljanju delavcev za varstvo pred požarom ter njihovi seznanitvi s požarnim redom
 • Evidenčni listi o gasilskih intervencijah, eksplozijah in požarih
 • Kontrolni listi (podatki o kontrolnih pregledih)

Kdo lahko izdela požarni red


Listino lahko izdela delodajalec sam v primeru, da zaposli delavca z ustrezno izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom iz požarne varnosti. Delodajalec pa lahko tudi najame storitve zunanjega gospodarskega subjekta, ki je pooblaščen za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektih. V podjetju Projekt Varnost izpolnjujemo vse pogoje za opravljanje strokovnih nalog v zvezi s požarno varnostjo ter imamo iz strani ministrstva pridobljeno dovoljenje za delo.

Kontaktirajte nas
 

Kako pogosto je treba požarni red kontrolirati?


Način in pogostost kontrolnih pregledov določi oseba, ki je pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu. Pri tem se ugotavlja stanje opreme, sredstev in naprav za varstvo pred požarom ter stanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite skupaj z izvajanji ukrepov varstva pred požarom. Dokumentacijo je treba dopolniti in prilagoditi, ko se pojavijo spremembe v objektu, kot je na primer sprememba organizacije in ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti, rekonstrukcija stavbe in drugo.