080 35 98
080 35 98
 
Zaupa nam
več kot 800 podjetij
 
Za vas izpolnimo zakonske obveznosti
 
Hitra izvedba
po naročilu
 
Strokovna usposobljenost naših zaposlenih
Kontaktirajte nas

Alkotest

CENE za preverjanje alkoholiziranosti

  • Izdelava pravilnika za preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu: 180 € + DDV
  • Pogodba o izvajanju storitev s področja ugotavljanja alkoholiziranosti delavcev na delavnem mestu, kjer je letni pavšal (pogodbena cena se letno spreminja z inflacijo), v ceni je vključeno prvo preverjanje: 180  € + DDV
  • Preverjanje prve osebe na delovnem mestu: 180 € + DDV
  • Preverjanje vsake dodatne osebe ob istem obisku: 45 € + DDV

Zakon o varnosti in zdravju pri delu iz leta 2011 omogoča izvajanje preverjanja  alkoholiziranosti na delovnem mestu.

V skladu z Zakonom o varnosti iz zdravju pri delu ima delodajalec možnost določiti način in postopek ugotavljanja prisotnosti alkohola na delovnih mestih. Na podlagi tega določila se izvede test alkoholiziranosti.

Test alkoholiziranosti opravlja ustrezno usposobljena strokovna oseba, ki jo imenuje delodajalec. Delodajalec mora delavca že ob sklenitvi delovnega razmerja seznaniti z vsemi notranjimi pravilniki, tako mora biti delavec preden opravi test alkoholiziranosti seznanjen s pravilnikom o uporabi alkohola na delovnem mestu, kjer je natančno določeno, koliko promilov alkohola v izdihanem zraku ima lahko zaposleni. V pravilniku mora biti tudi določeno, kdo je pooblaščena oseba, ki lahko opravi test alkoholiziranosti zaposlenih.

Delodajalec mora v skladu z ZDR varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost.

Ob uvajanju t.i. alkotesta (test alkoholiziranosti) mora delodajalec torej paziti, da ne krši katere od temeljnih človekovih pravic, ki so opredeljene že v ustavi, njihovo kršenje pa je sankcionirano v Kazenskem zakoniku:


Ustava RS (Uradni list RS, št. 33/91 s sprem.) določa naslednje:

  • Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ustava. Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. (čl. 15 Ustave RS)
  • Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju (čl. 18 Ustave RS).
  • Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (čl. 34 Ustave RS).
  • Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic (čl. 35 Ustave RS).
  • Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravnih postopkih in prav tako med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni (čl. 21 Ustave RS).